Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-includes/post-template.php on line 284

Ako ngayon ay sumampalataya na kay Jesus… ano ang dapat kong gawin?

 

 

Binabati kita! Gumawa ka ng isang kapasiyahan na magbabago sa buhay mo. Baka mayroon kang mga tanong kung paano ka magsisimula ng iyong pamumuhay na kasama ang Diyos, narito ang limang panuntunan para magsilbing patnubay mula sa Salita ng Diyos.

1. Tiyakin mong maunawaan ang tungkol sa kaligtasan.

Sinasabi sa atin ng 1 Juan 5:13, “Isinusulat ko ito sa inyo, kayong nananalig sa Anak ng Diyos, para malaman ninyo na may buhay kayo na walang hanggan.” Nais ng Diyos na maunawaan natin ang kaligtasan. Nais niyang lubos ang ating paniniwala na nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas na. Balikan natin ang mga mahalagang bagay tungkol sa kaligtasan:

a. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat ay nakagawa ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos (Roma 3:23).

b. Dahil sa ating mga kasalanan, nararapat lamang na parusahan tayo ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos (Roma 6:23).

c. Namatay si Jesus sa krus para sa atin upang bayaran ang parusa para sa ating mga kasalanan (Roma 5:8; 2 Corinto 5:21). Siya ang nagtiis ng parusa na nararapat sa atin. At ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay na sapat ang kanyang ibinayad para sa ating mga kasalanan.

d. Pinapatawad ng Diyos at inililigtas ang lahat ng sumampalataya kay Jesus at nagtitiwala sa kanyang kamatayan bilang pambayad sa kanilang kasalanan (Juan 3:16; Roma 5:1; Roma 8:1).

Iyan ang mensahe ng kaligtasan! Kung tinanggap mo si Jesus na sarili mong tagapagligtas at panginoon o “boss”, ikaw ay ligtas na! Ang lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na ng Diyos at ipinangako niyang hindi ka pababayaan at iiwanan (Roma 8:38, 39; Mateo 28:20). Alalahanin mong tiyak ang iyong kaligtasan kay Jesu-Cristo (Juan 10:28, 29). Kung ikaw ay sumampalataya at nagtiwala kay Jesus bilang sarili mong Tagapagligtas at boss, may katiyakan kang mamuhay nang walang hanggan sa langit na kasama ang Diyos.

2. Maghanap ka ng isang Iglesia na nagtuturo ng Biblia.

Nakapahalaga na ang mga nananampalataya kay Jesu-Cristo ay magsama-sama. Ngayong sumasampalataya ka na kay Jesu-Cristo, inuudyukan ka naming maghanap ng simbahang naniniwala sa mga turo mula sa Biblia na nasa iyong lugar at makipag-usap ka sa Pastor. Sabihin mo sa kanya na ikaw ay bagong mananampalataya kay Jesu-Cristo.

Ang layunin ng simbahan ay magturo ng tungkol sa Salita ng Diyos. Ang pagka-unawa sa Salita ng Diyos ang susi para makapamuhay nang matagumpay at matatag na buhay Kristyano. Matuto ka ring isabuhay ang mga turo ng Diyos. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:16-17, “Lahat ng Kasulatan ay galing sa Diyos, at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang naglilingkod sa Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa.

Ang isa pang layunin ng simbahan ay ang pagsamba. Ang pagsamba ay ang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin! Iniligtas tayo ng Diyos. Minamahal niya tayo at ibinibigay ang ating mga pangangailangan. Pinapatnubayan din niya tayo at iniingatan araw-araw. Ang Diyos ay banal, matuwid, mapagmahal, maunawain at puno ng biyaya. Sinasabi ng Pahayag 4:11 “Karapat-dapat ka Panginoon naming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, sapagkat kayo ang lumalang sa lahat ng bagay. At ginawa mo ang mga ito ayon sa iyong kagustuhan.”

3. Maglaan ng panahon para sa Diyos bawat araw.

Mahalaga para sa atin ang maglaan ng panahon para sa Diyos bawat araw. Ang tawag ng iba dito ay “devotion” sapagkat ito ang panahon na inilaan natin sa Diyos. Ang iba ay gustong gawin ito sa umaga, ang iba naman ay sa hapon. Hindi mahalaga kung ano ang tawag mo dito o kung anong oras mo gagawin. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito para sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin sa oras na inilaan natin para sa Diyos?

a. Manalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos ang iyong mga problema at mga alalahanin. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng karunungan, patnubay at lahat ng iyong mga pangangailangan. Sabihin mo rin sa Diyos kung gaano mo siya kamahal at kung gaano mo pinapahalagahan ang lahat ng ginagawa Niya para sa iyo. Ganyan ang panalangin.

b. Pagbabasa ng Biblia. Nasa Biblia ang lahat ng kailangan mong malaman para makapamuhay ka nang matagumpay bilang isang Kristyano. Naglalaman ito ng mga turo ng Diyos para gumawa ng tamang kapasiyahan, para malaman ang kalooban ng Diyos, kung paano maglingkod sa kapwa, at kung paano lumago sa buhay espiritwal. Ang Biblia ay Salita ng Diyos para sa atin. Ito ay naglalaman ng mga turo kung paano tayo mamumuhay nang kalugod-lugod sa Diyos.

4. Makihalubilo sa mga taong makakatulong sa iyong espiritwal na buhay.

Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15:33, “Mag-iingat kayo: ‘Ang masamang kasama’y makakasira sa magandang ugali.’ ” Maraming babala ang ating makikita sa Biblia tungkol sa panghihikayat sa atin ng mga taong masasama. Ang paggugol ng panahon na kasama ang mga taong masama ang gawain ay makakatukso sa atin para gumawa rin ng masama. Mahahawa tayo sa ugali ng mga taong lagi nating kasama. Kaya kailangan na ang palagi nating kasama ay ang mga taong tapat at nagmamahal sa Panginoon.

Sikapin mong magkaroon ng isa o dalawang kaibigan sa simbahan na maaring makatulong at makapagpalakas sa iyo (Hebreo 3:13; 10:24). Hilingin mo sa iyong mga kaibigan na paalalahanan kang may pananagutan ka sa Diyos sa iyong mga gawain, at sa iyong buhay bilang isang kristyano. Tanungin mo rin sila kung maaari mo rin na gawin ito sa kanila. Ito naman ay hindi nangangahulugang hindi ka makikipag-kaibigan sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus bilang sarili nilang tagapagligtas. Manatili kang kaibigan nila at ipadama mong mahal mo sila. Sabihin mo sa kanila na binago na ni Jesus ang buhay mo kaya may mga bagay na dati mong ginagawa na hindi mo na gagawin ngayon. Hilingin mo sa Diyos na pagkalooban ka ng pagkakataon na maibahagi si Cristo sa iyong mga kaibigan.

5. Magpabautismo ka.

Maraming tao ang hindi makakaunawa sa bautismo. Ang salitang “bautismo” ay nangangahulugan ng paglubog sa tubig. Ang pagpapabautismo ayon sa Biblia ay isang pagpapahayag sa madla ng iyong bagong pananampalataya kay Cristo at ang pagtalaga ng iyong sarili sa kanya. Ang ginagawang paglubog sa iyo sa tubig ay naglalarawan ng paglibing na kasama si Cristo. At ang pag-ahon naman sa tubig ay paglalarawan sa muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo. Kaya ang pagpapabautismo ay ang pagpapakita ng iyong pag-ugnay sa iyong sarili sa kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay ni Cristo (Roma 6:3-4). Ito’y isang hakbang ng pagsunod – ang pagpapahayag sa madla ng iyong pananampalataya kay Jesu-Cristo at ng iyong pagtalaga ng iyong sarili sa kanya. Kung handa ka ng magpabautismo sabihin mo sa iyong Pastor.

Kapag may iba ka pang katanungan sa iyong buhay Kristyano, sumulat sa http://www.gotquestions.org/Tagalog