Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-includes/post-template.php on line 284

Ang Sagot

Unang Aralin

A. Ano ang kasalanan?

Ang malaking hadlang sa Dios at sa tao ay ang kasalanan. “Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo” (ng tao at ng Dios)  (Isaias 59:2) Ang kasalanan ay ang pinaka-ugat o dahilan kung bakit ang tao ay lumalaban at sumusuway sa kalooban ng Dios. Ito ay nagsimula sa pagsuway ng unang tao (si Eva at Adan) at dahil dito dumating ang kamatayan.

“Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.” (1 Juan 3:4b)

“Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan.” (1 Juan 5:17)

Ang kasalanan ay bunga o resulta ng isang makasalanamg kalikasan ng tao. Mayroong kasalanan sa pag-iisip, sa salita, at sa gawa.

B. Ang lahat ba ng tao ay makasalanan?

Ito ang karaniwan nang itinatanong ng mga tao, matalino man o mangmang “Ang lahat ba ng tao ay makasalanan?” Matatagpuan ninyo ang kasagutan kung itutuloy ninyong basahin ito.

Ang lahat ay nagkasala. Sinabi ng Biblia “Ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.” (Roma 3:23) “Gaya ng masusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa; walang nakakatalastas, walang humahanap sa Dios; silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan; walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa,” (Roma 3:10-12).

Ano ang sagot?

 1. Ano ang malaking hadlang sa Dios at sa Tao? (Isaias 59:2)
 2. Sa iyong sariling pangungusap, ano ang kasalanan? (1 Juan 3:4b, 1 Juan 5:17)
 3. Ang lahat ba ng tao ay makasalanan? (Roma 3:23; 3:10-12)
 4. Naniniwala ka ba na ikaw ay makasalanan? (Roma 3:23; 3:10-12)
 5. Paano ka mapapatawad sa iyong kasalanan? (1 Juan 1:9)

Ang isang mahalagang hakbang sa pagkilala kay Cristo nang lubusan ay ang pag-amin na ikaw ay makasalanan.  “Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.” (1 Juan 1:9)

Ikalawang Aralin

Ang Kabayaran ng Kasalanan

Ang paghuhukom sa kasalanan. “At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukon.” (Hebreo 9:27)

Ang Kabayaran ng Kasalanan. Sinabi ng Biblia, “Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan” (Roma 6:23) Ang kamatayang ito ay hindi lamang sa katawang-laman kundi ito ay kamatayang espiritual din. Ang walang katapusang paghihirap sa impiyerno ay habang panahong pagkahiwalay sa Dios. “At ang diablong dumaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre, pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat sa aklat ng buhay.” (Pahayag 20:10, 14, 15)

Ang kasalanan ang naghiwalay sa Dios at sa tao. “Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo.” (ng tao at ng Dios) (Isaias 59:2)

Ano Ang Sagot?

 1. Mayroon bang paghuhukom sa kasalanan? (Hebreo 9:27)
 2. Ano ang sinasabi ng Biblia na kabayaran sa kasalanan? (Roma 6:23)
 3. Anong uri ng kamatayan ang tinutukoy ng Biblia?
 4. Mayroon bang lawang apoy o impiyerno? (Pahayag 20:10, 14, 15)
 5. Bakit nagkalayo ang tao at ang Dios? (Isaias 59:2)
 6. Ikaw ba ay naniniwala na dahil sa iyong kasalanan, ikaw ay nalayo sa Dios?

Ikatlong Aralin

Sino ang magbabayad ng kasalanan?

Ayaw ng sinuman na mamatay at magdusa ng walang katapusan sa impiyerno. Sinisikap ng marami na gumawa ng mabuti upang makabayad at maligtas sa walang hanggang kaparusahan. Dumadalo sila sa simbahan at nangingilin. Nangungumpisal, nag-aabuloy – ngunit kahit isa man sa mga ito ay hindi nakag-aalis ng kasalanan!

Hindi mo mababayaran ang iyong kasalanan. Ang ginagawang pagpapakabuti ng tao ay hindi makapag-aalis ng kaniyang kasalanan sapagkat ito ay isa lamang maruming basahan sa harapan ng Dios. “Lahat naming katuwiran ay parang maruming basahan.” (Isaias 64:6)

Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Dios. “Sapagkat sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito’y hindi sa inyong sarili. Ito’y kaloob ng Dios, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri.”  (Efeso 2:8-9) “Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran ng ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo.” (Tito 3:5) Ang mga mabubuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya kay Cristo.

Si Cristo lamang ang tutubos sa sala. “Datapuwa’t ipinagtagubilin ng Dios ang Kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.” (Roma 5:8) Ang walang dungis na Kordero ng Dios ang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ibinigay Niya and Kaniyang buhay upang tayo ay mabuhay.

Ano Ang Sagot?

 1. Anu-ano ang paraan ng tao para makabayad sa kasalanan?
 2. Kaya bang bayaran ng tao ang kaniyang kasalanan? (Isaias 64:6)
 3. Bakit hindi kayang bayaran ng tao ang kaniyang kasalanan? (Isaias 64:6)
 4. Maliligtas ba ng tao ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa? (Efeso 2:8-9; Tito 3:5a)
 5. Sino lamang ang maaaring magbayad ng kasalanan ng tao? (Roma 5:8)
 6. Papaano binayaran ni Jesus ang kasalanan? (Roma 5:8)
 7. Naniniwala ka ba na si Jesus ang tumubos at nagbayad ng iyong mga kasalanan? (Roma 5:8)

Ikat-Apat Na Aralin

Mayroong Pag-asa

Iniibig ka ng Dios. Dahil sa hindi mo kayang bayaran ang mga kasalanan na iyong nagawa ay ipinadama sa iyo ng Dios ang kaniyang malaking pag-ibig sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na Anak na si Jesu-Cristo. “Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta (pag-ibig) ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang sinumang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buahy na walang hanggan. “ (Juan 3:16)

Si Cristo ay inihandog para sa ating mga kasalanan. “At gayon din naman si crisgto ay inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami.” (Hebreo 9:28)

Si Cristo lamang ang pag-asa! “At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit sa ibinigay sa mga tao: na sukat nating ikaligtas.” (Mga Gawa 4:12) “Dahil dito naman siya’y nakapagligtas na lubos sa mga nagsilapit sa Dios sa pamamagitan Niya, palibhasay laging nabubuhay Siya upang mamagitan sa kanila.” (Hebreo 7:25).

“Datapuwat ipinagtagubilin ng Dios ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo’y mga makasalanan pa, si cristo ay namatay dahil sa atin.” (Roma 5:8)

Ang Panginoong Jesucristo ay napako sa Krus upang tubusin ang ating kasalanan. Siya ay namatay subalit’t Siya ay hindi nanatili sa libingan. Siya ay bumangon sa libingan na isang buhay na Tagapagligtas. “Datapuwat si Cristo nga’y muling binuhay sa mga patay.” (1 Corinto 15:20) “At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong mga pananampalataua ay walang kabuluhan, kayo’y nasa inyong mga kasalanan pa.” (1 Corinto 15:17)

Ano ang sagot?

 1. Pinabayaan ba ng Dios ang tao sa makasalanan niyang kalagayan? (Juan 3:16)
 2. Papaano maliligtas sa pagkapahamak  ang tao? (Juan 3:16)
 3. Bakit ibinigay ng Dios ang Kaniyang Anak sa si Jesu-Cristo? (Juan 3:16; Hebreo 9:28)
 4. Mayroon bang kaligtasan maliban sa Panginoong JesuCristo? (Mga Gawa 4:12)
 5. Paano binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan? (Roma 5:8)
 6. Nanatili ba Siyang patay? (1 Corinto a15:20)
 7. Sumasampalataya ka ba na si cristo lamang ang tangi mong pag-asa? Bakit?

Ano ang Kailangan Kong Gawin

Maaari mong itanong, “Ano ang kailangan kong gawin?” Mayroong tatlong bagay na kailangan mong gawin.

1.    Magsisi ka sa iyong kasalanan. “Ngayo’y ipinag-utos Niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako” ((Mga Gawa 17:30)

Ang kahulugan ng pag-sisisi ay:

a)       Pag-amin sa iyong mga kasalanan sa harapan ng Dios. “Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking mga kasalanan ay laging nasa harap ko.” (Mga Awit 51:3)

b)       Tunay na pagkalungkot sa mga kasalanang nagawa. “Laban sa Iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa Iyong paningin.” (Mga Awit 51:4)

c)       Pagtalikod sa kasalanan at pag-iwas sa lahat ng uri ng kasamaan. “Lisanin ng masama ang kaniyang lakad, at ng liko ang kaniyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon, at kaaawaan Niya siya; at sa aming Dios sapagkat Siya’y magpapatawad nang sagana,” (Isaias 57:7)

2.   Manampalataya sa Panginoong Jesus. “Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka.” (Mga Gawa 16:31). “Datapuwat ang lahat ng sa Kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban Niya sila ng karapatang maging anak ng Dios, samakatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa Kaniyang pangalan.”  (Juan 1:12)

3.  Tanggapin mo si Cristo sa pamamagitan ng panalanging ito: “Mahal kong Panginoon Jesus, naniniwala po ako na ako ay makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Tunay ko pong tinatalikuran ang aking mga kasalanan at ikaw ay aking pinagkakatiwalaan at tinatanggap bilang tagapagligtas at Panginoon. Isinusuko ko po ang aking buhay mula ngayon at nais ko pong sumunod sa iyong kalooban sa aking buhay. Marami pong salamat.”

Patotoo Na Ligtas Ka Na

“At ito ang patotoo na tayo’y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kaniyang Anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay.” (1 Juan 5:11-12)

Ano Ngayon?

Ang  lahat ng nangagsisi sa kanilang mga kasalanan upang sumunod at maglingkod sa Panginoong Jesu-Crristo ay may bagong buhay at may kapangyarihan ng Banal na Espiritu na tumatahan sa kanila. Nanaisin nilang lumago sa pamamagitan ng tatlong bagay na ito:

 1. Pagbasa ng Banal na Kasulatan. Nagsasalita sa atin ang Dios sa panmamagitan ng  Biblia, kaya’t dapat tayong magbasa nito araw-araw. Ito ay gaya ng pagkain para sa ating kaluluwa.
 2. Pananalangin. Nais ng Dios na makipag-usap tayo sa Kaniya. Humihiling tayo ayon sa Kaniyang kalooban, nagpapahayag ng ating mga kasalanan at dumadalangin para sa iba. Dapat din tayong magpuri at magpasalamat sa Dios.
 3. Pakikisama sa ibang mga anak ng Diyos. Ang tao na may bagong buhay kay Cristo ay kabilang sa sambahayan ng Dios. Dapat na makilala niya ang kabilang sa Kaniyang sambahayan. Sila ay mga kaibigan at kapatid niya. Matatagpuan niya ng katotohanan ukol sa Dios at gagawin ang Kaniyang mga katungkulan bilang isang anak ng Dios sa sambahayan ng Dios.  SAMBAHAN.

Nanalangin ka ba at tinanggap si Jesu-Cristo bilang Tagapagligtas.

Opo         Hindi