Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-includes/post-template.php on line 284

Gospel Q&A in Tagalog

 

 

Kung ikaw ba ay mamatay sa oras na ito, nakakasiguro ka ba na sa langit ka pupunta?

Kung nasa langit ka na at tanungin ka ng Dios, “Bakit kita papapasukin?”, alam mo ba ang iyong isasagot?

Sino si Hesu-Cristo sa iyong buhay? Kilala mo ba siya?

Kung hindi mo alam ang kasagutan sa mga tanong na ito, simulan mong basahin ang mga paksa sa ibaba.


Mga Tanong Tungkol Sa Kaligtasan at iba pang Paksa

Ang Sagot

Si Jesus ba ang tanging daan para makapunta sa Langit?

Ang Mabuting Balita ng Kaligtasan

Ang Mahahalagang Katanungan

Madalas na mga Katanungan

Mga Katanungan tungkol sa Diyos

Mga Katanungan tungkol kay Hesu-Kristo

Mga Katanungan tungkol sa Banal na Espiritu

Mga Katanungan Tungkol sa Kaligtasan

Mga Katanungan tungkol sa Banal na Kasulatan

Mga Katanungan tungkol sa Iglesia ng Diyos

Mga Katanungan tungkol sa Wakas ng Kapanahunan

Mga Katanungan tungkol sa mga Anghel at Diyablo

Mga Katanungan tungkol sa Sanlibutan

Mga Katanungan tungkol sa Teolohiya

Mga Katanungan tungkol sa Kristiyanong Pamumuhay

Mga Katanungan tungkol sa Pananalangin

Ako ngayon ay sumampalataya na kay Jesus… ano pa ang dapat kong gawin?

Kung meron ka pang katanungan na hindi mo nakita dito, hanapin ang kasagutan sa GotQuestions.org/Tagalog/. I-klick mo ito.

________________________________________________________________

Mga Talata sa Banal na Kasulatn Patungkol sa Kaligtasan o Buhay na Walang Hanggan

“Ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating Panginoon. ” Mga Taga Roma 6:2

“Tanging ang ating pananampalataya sa tinapos niyang gawain sa krus ay ang kaisa-isa at tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.” Mga Taga Efeso 2:8-9

“Ngunit ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.” Mga Taga Roma 5:8

“Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ng pagkabuhay muli ni Jesucristo mula sa mga patay.” 1 Pedro 1:3

“Ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas.” Mga Taga Roma 10:9

“Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”
Juan 3:16