Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/44/d93618075/htdocs/www.sabangDisciples.org/wp-includes/post-template.php on line 284

Si Jesus ba ang tanging daan para makapunta sa langit?”

 

 

Sagot: Madalas sabihin ng mga tao na, “Mabait ako, laging nagsisimba, at sinisikap kong gumawa ng mabuti. Siguro ang masasamang tao lamang katulad ng mga mamamatay-tao at mga nang-aabuso ng mga bata ang mapupunta sa impyerno.”

Ito ang karaniwang iniisip ng mga tao, pero hindi ito totoo. Si Satanas ang naglalagay ng ideyang iyon sa isipan ng mga tao. Siya at ang mga sumusunod sa kanya ay mga kaaway ng Diyos (1 Pedro 5:8). Laging nagkukunwari si Satanas na siya ay mabuti (2 Corinto 11:14), at kinokontrol niya ang isip ng taong hindi pa nanampalataya sa Diyos. Sinasabi ng 2 Corinto 4:4, “Ayaw nilang manampalataya sa Magandang Balita dahil binulag ang kanilang mga isipan ni Satanas, ang Diyos ng mundong ito. Binulag niya sila upang hindi nila maintindihan ang Magandang Balita tungkol sa kapangyarihan ni Cristo, na siyang larawan ng Diyos.”

Kasinungalingan ang paniniwalang bale-wala sa Diyos ang maliliit na kasalanan at ang impyerno ay para lang sa masasamang tao. Lahat ng kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos, maging gaano kaliit. Nagkasala ang lahat, at walang makakapunta sa langit dahil sa sarili nilang pagsisikap (Roma 3:23). Ang pagpunta sa langit ay hindi nakabatay kung mas marami ang nagawa mong mabuti kaysa sa masama. Hindi tayo makakapunta doon kung iyon ang pagbabasehan natin. Ayon sa Roma 11:6, “Kung ang kanilang pagkapili ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa mabubuting gawa ng tao. Sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya.” Wala tayong magagawa para makarating sa langit (Tito 3:5).

Makakapasok ka lamang sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng makipot na pinto, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami (Mat 7:13). Kahit na ang karamihan ay namumuhay sa kasalanan at ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi popular, hind iyon palalampasin ng Diyos. Ayon sa Efeso 2:2, “Namuhay kayo nang ayon sa pag-uugali ng mundo. Nasa ilalim kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas na siyang naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritung kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos.”

Nilalang ng Diyos ang mundo na ganap at mabuti. Pagkatapos, nilikha niya sina Adan at Eba. Binigyan sila ng Diyos ng kaisipan at kalayaang pumili kung susundin nila ang Diyos o hindi. Ngunit tinukso sila ni Satanas para suwayin ang utos ng Diyos at ibinunga nito ang pagkakasala nila. Ito ang dahilan kung bakit nahiwalay sila sa Diyos at naputol ang kanilang magandang relasyon sa kanya. Ang Diyos ay banal at ganap, kaya kailangan niyang hatulan ang kasalanan. Dahil makasalanan tayo, hindi na tayo maaaring makabalik sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap. Kahit gumawa tayo nang gumawa ng mabuti, magkakasala pa rin tayo, kaya kailangan pa rin tayong hatulan. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay makapiling niyang muli sa langit. Sinasabi sa Juan 3:l6, “Sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Sa Roma 6:23, “Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.”

Ipinanganak si Cristo upang ituro sa atin ang daan patungo sa langit at pagkatapos namatay siya sa krus upang hind na tayo hatulan ng kamatayan. Sa ikatlong araw ay muli siyang nabuhay mula sa mga patay (Roma 4:25), patunay na natalo niya ang kamatayan. Siya ang naging tulay sa Diyos at sa tao para makabalik tayo sa Diyos at maging maayos muli ang ating relasyon sa kanya kung tayo ay sasampalataya.

“Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo na iyong sinugo”(Juan l7:3). Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Diyos, pero pati nga si Satanas ay naniniwala rin. Para matanggap natin ang kaligtasan, kailangang lumapit tayo sa Diyos. Talikuran natin ang ating mga kasalanan, sundin natin siya, at ayusin natin ang ating relasyon sa kanya. Magtiwala tayo nang lubusan kay Jesus, sapagkat sinabi sa Roma 3:22, “Pinawalang sala ng Diyos ang lahat na nananalig kay Jesu-Cristo.” Sa ganitong paraan lang tayo maliligtas, maging sino man tayo o ano man ang ating nagawa. Sinasabi sa Biblia na walang ibang daan patungo sa kaligtasan ng tao maliban kay Jesus-Cristo. Sinabi ni Jesus sa Juan l4:6, “Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Si Jesus ang tanging daan para maligtas tayo, sapagkat siya lang ang nagbayad ng hatol para sa ating mga kasalanan (Roma 5:8). Sinasabi rin sa Gawa 4:l2, “Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.” Walang anumang relihiyon o lider ng relihiyon na makakapagbayad sa ating kasalanan maliban lamang kay Jesus na namatay sa krus. Sapagkat ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ikaw ba ay gumawa ng desisyon para kay Kristo dahil sa iyong mga nabasa dito? Kung Oo, I-Klick ito “Tinanggap ko si Kristo ngayon

(by gotQuestions.org)